Gargždų muzikos mokykla įkurta 1965 m. Mokykloje veikia 3 skyriai: muzikos (fortepijonas, smuikas, akordeonas, kanklės, birbynė, klarnetas, saksofonas, trimitas, trombonas, gitara, mušamieji instrumentai, džiazinis dainavimas, chorinis dainavimas berniukams), choreografijos ir dramos, integruojami neįgalūs vaikai. Mokykla turi skyrius Veiviržėnuose ir Endriejave. Pirmasis mokyklos direktorius – Benediktas Stirbys, 1975-2016 mokyklai vadovavo Vidutis Petras Normantas. Nuo 2016 m. direktorė – Danutė Ruškytė.

   Žmogiškieji ištekliai. Mokykloje dirba 57 pedagogai: 2 vadovai ir 55 mokytojai, 2 ekspertai. Direktorė įgijusi antrąją vadybinę kategoriją. Mokykloje paslaugas teikia bibliotekininkė, instrumentų derintojas, vyr. buhalterė. Mokyklos aptarnaujantį personalą sudaro 5 žmonės: ūkvedys, sekretorė, dvi valytojos ir darbininkas.

   Veikla. Mokyklą respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose reprezentuoja meniniai kolektyvai: smuikininkų, kanklininkių, moderniosios muzikos, trimitininkų, folkloro ansambliai, akordeonistų, pučiamųjų instrumentų orkestrai, dainos studija ,,Svirplys“, berniukų ir jaunuolių choras ,,Klevelis“, mergaičių choras, šokių kolektyvas ,,Sūkurėlis“, dramos studija ,,Kipšiukas“. Veiviržėnuose ir Endriejave veikia mokyklos skyriai, kuriuose mokosi 100 vaikų.
   Gargždai Music School was founded in 1965. There are 3 departments in the school: music (piano, violin, accordion, folk instruments, clarinet, saxophone, trumpet, trombone, guitar, percussion instruments, jazz singing, chorus singing for boys), choreography and drama, also children with disabilities are studying here. The school has a department in Veiviržėnai and Endriejavas. The first director of the school was Benediktas Stirbys, from 1975 to 2016 the head of the school was Vidutis Petras Normantas, and from 2016 till now - Danutė Ruškytė.

   Human Resources. The school has 57 pedagogical staff: 2 managers and 55 teachers, of which there are 2 experts. The director has a second managerial category. The services of the school are provided by a librarian, instrumental moderator, and chief accountant. The servicing staff consists of 5 people: a steward, a secretary, two cleaners and a worker.

   Activities. The school is represented in republican and international competitions by artistic groups: violinists, contemporary music, trumpeters, folk ensembles, accordionists, wind instrumental orchestras, song studio "Svirplys", boys and youth choir "Klevelis", girls choir, dance studio "Sūkurėlis", drama studio "Kipšiukas". In Veiviržėnai and Endriejavas school departments there are studying 100 children.
Sveiki visi išsiilgę muzikos ir mūsų mažųjų atlikėjų pasirodymų! Kviečiame gegužės 21 dieną 18 val. prisijungti ir stebėti Gargždų muzikos mokyklos suorganizuotą ir nuotoliniu būdu vyksiantį muzikos ir dramos festivalį "Karantinas ne kliūtis"! Išgirsite ir pamatysite nuostabių mūsų mokyklos mokinių pasirodymus, kurie vaidins, dainuos ir gros įvairiais muzikos instrumentais.
Festivalio transliaciją stebėkite muzikos mokyklos internetiniame tinklalapyje www.gargzdumm.lt

Maloniai kviečiame Jus į Gargždų muzikos mokyklos 55 jubiliejinius renginius:    


Sausio 30 d. 17.00 val. – Mokytojų koncertas muzikos mokykloje.

                      

Vasario 11 d. 17.00 val. – mišios už mokyklos bendruomenę Šv. Mykolo arkangelo bažnyčioje.

                      

Vasario 28 d. 16.00 val. – Mokinių ir mokytojų koncertas Gargždų kultūros centre.MOKYTOJAMS

 

·      Būkite pozityvūs.

·      Pasitikėkite savimi.

·      Nebijokite klausti.

·      Būkite draugiški, geranoriški.

·      Darbui naudokite tai, ką esate naudojęir geriausiai mokate: 

virtualiasmokymosi aplinkas komunikacijos priemones (Tamo, messenger, skype, zoom,Kahoot, el. paštą).

·      Dirbkite pagal mokyklos Nuotolinio darbotvarkaraštį.

·      Planuokite savo ir mokinių veikląsavaitei.

·      Užduotis parinkite prasmingas,nustatykite laiką joms atlikti.

·      ,,Gyvai“ bendraukite 15–20 min. Užduotissavarankiškam darbui siųskite iš anksto.

·      Kalbėkite glaustai, užduotisformuluokite aiškiai.

·      Taupydami laiką, naudokite, tai kassukurta ir paskelbta (pateiktys, video, užduotys, testai).

·      Į mokyklą ateikite tik būtiniausiuatveju laikantis karantino taisyklių (paimtus daiktus gražinant į darbo vietąreikės dezinfekuoti).

·      Apgalvokite, kaip vertinsite mokinius irsugalvokite kelis būdus mokiniui pateikti atliktas užduotis.

·      Skirkite kūrybines ir patirtinesužduotis.

·      Žymėkite lankomumą Tamo dienyne. 

·      Pasakykite mokiniams ir jų tėvams, kadair kokias būdais su Jumis galima susisiekti.

·      Priminkite mokiniams, kad labai svarbuplanuoti darbo laiką, susikurti darbo erdvę ir daryti pertraukas.

·      Nuolat stebėkite ir drąsinkite mokinius.

·      Bendraukite su tėvais (17–18 val.).

·      Nuolat tikrinkite el. paštą, laiku atlikiteskirtas užduotis.

·      Prisiminkite, kad jeigu kas nepavyko išpirmo karto, pavyks iš antro ir rūpinkitės savo sveikata.

 

TĖVAMS

 

·      Būkite pozityvūs.

·      Pasitikėkite savimi.

·      Nebijokite klausti.

·      Būkite draugiški, geranoriški.

·      Karantino laikotarpiu, reorganizavusugdymo procesą nuotoliniu būdu, Jūs privalote užtikrinti vaikų mokymąsimokyklos pasirinktu būdu.

·      Padėkite vaikams susiplanuoti darbolaiką, rasti darbo erdvę namuose.

·      Padėkite išspręsti technines kliūtis.Esant reikalui, prašykite kitų tėvų pagalbos arba kreipkitės į dalyko mokytoją.

·      Karantino laikotarpiu kreipkitės įpedagogus  (18–19 val.), administraciją(8–16 val.).. 

·      Rūpinkitės vaikų sveikata karantinolaikotarpiu.

 

MOKINIAMS

 

·      Būkite pozityvūs.

·      Pasitikėkite savimi.

·      Nebijokite klausti.

·      Būkite draugiški, geranoriški.

·      Karantino laikotarpiu, reorganizavusugdymo procesą nuotoliniu būdu, Jūs privalote mokytis mokyklos pasirinktu būdu.

·      Prašykite tėvų pagalbos.

·      Susiplanuokite darbo laiką, raskitedarbo erdvę namuose. 

·      Prašykite tėvų padėti išspręstitechnines kliūtis. Esant reikalui, kreipkitės į dalyko mokytoją.

·      Parsisiųskite darbo nuotoliniu būdutvarkaraštį.

·      Karantino laikotarpiu kreipkitės įpedagogus, administraciją (Sąrašas TAMO dienyne).

·      Laiku, sąžiningai ir stropiai atlikitegautas užduotis.

·      Laiku jas pateikite  dalyko mokytojui. Įvertinimą rasite TAMOdienyne.

·      Prisiminkite, kad jeigu kas nepavyko išpirmo karto, pavyks iš antro ir rūpinkitės savo sveikata.