Gargždų muzikos mokykla Gargždų muzikos mokykla įkurta 1965 m. Mokykloje veikia 3 skyriai: muzikos (fortepijonas, smuikas, akordeonas, kanklės, birbynė, klarnetas, saksofonas, trimitas, trombonas, gitara, mušamieji instrumentai, džiazinis dainavimas, chorinis dainavimas berniukams), choreografijos ir dramos, integruota 20 neįgalių vaikų. Mokykla turi skyrius Veiviržėnuose ir Endriejave. Pirmasis mokyklos direktorius – Benediktas Stirbys, 1975-2016 mokyklai vadovavo Vidutis Petras Normantas. Nuo 2016 m. direktorė – Danutė Ruškytė.

  Žmogiškieji ištekliai. Mokykloje dirba 58 pedagoginiai darbuotojai: 56 mokytojai ir 2  vadovai.  Išš jų  2 ekspertai, 23 mokytojas metodininkas, 26 vyresnieji mokytojai, 7 mokytojai. 46 mokytojai įgiję aukšątąjį išsimokslinimą, 55  mokytojai turi pedagoginę kvalifikaciją. Direktorė įgijusi antrąją vadybinę kategoriją. Mokykloje  paslaugas teikia bibliotekininkė, instrumentų derintojas, vyr. buhalterė. Mokyklos aptarnaujantį personalą sudaro 5  žmonės: ūkvedys,  sekretorė, dvi valytojos ir darbininkas.

  Veikla. Mokyklą respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose reprezentuoja  meniniai kolektyvai: smuikininkų, kanklininkių, moderniosios muzikos, trimitininkų, folkloro  ansambliai, akordeonistų, pučiamųjų instrumentų orkestrai, dainos studija ,,Svirplys“, berniukų ir jaunuolių choras ,,Klevelis“, mergaičių choras, šokių kolektyvas ,,Sūkūrėlis“, dramos studija ,,Kipšiukas“. Veiviržėnuose ir Endriejave veikia mokyklos skyriai, kuriuose mokosi  100 vaikų.

  Vertybės (mokyklos filosofija).  Visi bendruomenės nariai mokykloje kuria humaniškus tarpusavio santykius ir prasmingą aplinkų visumą (tradicijų ir papročių, kurios egzistuoja mūsų visuomenėje).

Nuolat ugdant save, ieškant tiesos ir padedant tai padaryti kitiems būtinas:

*   kiekvieno ugdytinio gebėjimų ugdymas;

*   asmeninė socialinė atsakomybė;

*   visų bendruomenės narių geranoriškas bendradarbiavimas;

*   kūrybiškas komandinis vadovų ir pedagogų darbas;

*   nenutrūkstantis patirties kaupimo procesas.

  Mokyklos vizija. Mokykla - vaikų kūrybinio polėkio, saviraiškos poreikių tenkinimo ir gebėjimų atskleidimo neformaliojo ugdymo įstaiga, kuri skatina ir puoselėja vaikų meninį intelektą ir atlikimo džiaugsmą.  Mokyklos misija. Teikia pradinį, pagrindinį, profesinės linkmės ir mėgėjų meninį išsilavinimą. Į mokyklą integruojami neįgalūs vaikai ir jaunuoliai. Mokykla teikia galimybę kiekvienam atsiskleisti meninėje kūryboje. Ugdo dorą asmenybę, orientuotą į darnų socialinį bei kultūrinį rajono ir krašto gyvenimą.
2015-2021 m.m. MOKYKLOS STRATEGINIAI PRIORITETAI IR TIKSLAI:

Prioritetai: 

Įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas: Prieinama šiuolaikiška švietimo sistema ir užtikrintas vaikų bei jaunimo užimtumas.

Išlaisvintas kūrybingumas mokymo ir veiklos procese,  dėmesys mokytojų tobulėjimui.

 I. Tikslas: Turtinti mokyklos materialinę bazę, atitinkančią meno mokymo(-si) reikalavimus ir valstybinius standartus, teikiant kokybišką ugdymą.

Uždaviniai:

1. Gerinti ugdymo proceso kokybę.

2. Įvairinti meninių kolektyvų sudėtis, kurti naujos sudėties ansamblius.

3. Bendradarbiauti su  įvairiomis švietimo  ir   kultūros institucijomis.

 II. Tikslas:  Suteikti ugdytiniams kūrybiško savarankiškumo.

Uždaviniai:

1. Ugdyti mokinių kūrybiškumą.

2. Formuoti mokinių ir tėvų meninį skonį.

3. Ugdyti kūrinių interpretacijos suvokimą.

 III. Tikslas: Siekti tobulėjimo, atsižvelgiant į vidinio ir išorinio įsivertinimo rezultatus.  

Uždaviniai:   

1. Įsivertinti  mokyklos veiklos kokybę.

2. Atlikti giluminį pasirinktos srities vertinimą.