Informacija stojantiesiems

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MUZIKOS MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS

 1. Mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą į Muzikos mokyklą mokytis pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias programas, mokestį už mokslą, mokslo metų pradžią ir trukmę, neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą mokinių atostogų metu.
 2. Į Muzikos mokyklą priimami Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai.
 3. Muzikos mokykla dirba pagal ugdymo planus ir programas, atitinkančias Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus programinius reikalavimus. 

II. PRIĖMIMO TVARKA

 1. Mokiniai į Muzikos mokyklą priimami atsižvelgiant į vietų skaičių klasėse, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus, muzikinių ir meninių duomenų patikrinimo rezultatus bei mokyklos galimybes.
 2. Prašymai mokytis Muzikos mokykloje priimami iki meninių gebėjimų patikrinimo dienos.
 3. Pageidaujantiems mokytis Muzikos mokykloje mokiniams organizuojamas meninių gebėjimų patikrinimas iki rugpjūčio 30 d.
 1. Meninių gebėjimų patikrinimą vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
 2. Mokinių meniniai gebėjimai vertinami 10 balų sistema.
 3. Esant laisvų vietų, mokiniai gali būti priimami visus mokslo metus.
 4. Priėmimo rezultatai skelbiami Muzikos mokyklos skelbimų lentoje ir mokyklos interneto tinklalapyje.
 5. Muzikos mokyklos meninių gebėjimų vertinimo kriterijai:

             11.1. muzikinė klausa;

             11.2. muzikinė atmintis;

            11.3. ritmo pojūtis.

 1. Mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas: 1

            12.1. pradinis muzikinis ugdymas (trukmė 3 metai);

            12.2. pagrindinis muzikinis ugdymas (trukmė 4 metai);

            12.3. išplėstinis meninis ugdymas (trukmė 4 metai);

            12.4. mėgėjų meninis ugdymas;

            12.5. profesinės linkmės meninis ugdymas;

 1. Ugdymo programos, jų struktūra ir trukmė keičiamos pasikeitus švietimo ir mokslo ministro patvirtintiems programiniams reikalavimams ir (ar) ugdymo planams.
 2. Į Muzikos mokyklą priimami 7–16 metų amžiaus mokiniai.
 3. Mokytis pagal pradinio muzikinio ugdymo programą priimami 7–12 metų mokiniai.
 4. Mokytis pagal pagrindinio muzikinio ugdymo programą priimami baigę pradinio muzikinio ugdymo programą ir išlaikę Muzikos mokyklos keliamuosius egzaminus.
 5. Kryptingo meninio ugdymo programa siūloma mokiniams, baigusiems pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas ir pageidaujantiems toliau plėtoti įgytus muzikinės raiškos gebėjimus meno kolektyvuose.
 6. Klasės sudaromos iki mokslo metų pradžios.
 7. Minimalus mokinių skaičius grupėje – 8, maksimalus – 14.
 8. Itin gabūs mokiniai, direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos siūlymu, gali būti priimami į aukštesnę klasę.
 9. Mokiniai į Muzikos mokyklą priimami pateikę šiuos dokumentus:

            21.1. tėvų prašymą (mokyklos formą);

            21.2. pažymą apie mokymosi pasiekimus, jei mokinys atvyko iš kitos muzikos, meno mokyklos;

 1. Mokinių priėmimas į Muzikos mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu.
 2. Su priimto į mokyklą mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) iki rugpjūčio 31 d. pasirašoma dvišalė ugdymo sutartis, kuri registruojama Mokymo sutarčių registre.
 3. Už Mokymo sutarčių registro tvarkymą atsako direktoriaus paskirtas mokyklos darbuotojas.

III. MOKESTIS UŽ MOKSLĄ

 1. Mokesčio už mokslą dydį nustato Klaipėdos rajono savivaldybės taryba. Mokestis už mokslą mažinamas 50 proc. arba atleidžiama nuo mokesčio už mokslą Mokyklos tarybos sprendimu:

            25.1. gabiems mokiniams (šalies ir tarptautinių konkursų laimėtojams);

            25.2. mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą.

            25.3. Neįgaliems mokiniams;

            25.4. daugiavaikių šeimos, kai lanko 2 ar daugiau vaikų.

 1. savivaldybės tarybos nutarimu, nustatyta lengvata, negali būti didesnė nei 10 proc. visų Muzikos mokykloje ugdomų mokinių.
 2. Mokinių, kuriems mokestis už mokslą, sąrašas tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu. 

  IV. MOKSLO METŲ PRADŽIA IR TRUKMĖ

 3. Mokslo metai Muzikos mokykloje prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi gegužės 31 d. Mokslo metai trunka ne mažiau kaip 180 mokslo dienų – 34 savaites (į šį skaičių neįskaičiuotos poilsio ir mokinių atostogų dienos), iš jų ne mažiau kaip 10 dienų skiriama projektinei veiklai: konkursams, koncertams, išvykoms ir kt.

V. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMAS MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU

 1. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos pagal ugdymo planą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už Aprašo įgyvendinimą atsako Muzikos mokyklos direktorius.
 2. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.
 3. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Gargždų muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu, suderinus su Mokyklos taryba, vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės patvirtintais Mokyklos nuostatais.

Stojimo prašymas


Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 46) 45 20 84  /  (8 46) 45 20 85